Δίπλωμα Χημικού Μηχανικού.

Καθηγητής στη Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων του Πολυτεχνείου Κρήτης (TUC), Διευθυντής του μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών «Μηχανική Πετρελαίου».

100+ δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια.
Τα ερευνητικά ενδιαφέροντα του περιλαμβάνουν τη γεωχημεία πετρελαίου, την ενόργανη ανάλυση και χαρακτηρισμό ορυκτών καυσίμων και τη χημειομετρία.