Η Motor Oil Ελλάς αποτελεί μία από τις ηγέτιδες δυνάμεις στον τομέα της διύλισης αργού πετρελαίου και παραγωγής προϊόντων υψηλής ποιότητας, στηρίζοντας την εθνική οικονομία και διαδραματίζοντας σημαντικό ρόλο στην περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Οι εγκαταστάσεις της αποτελούν το μεγαλύτερο αμιγώς ιδιωτικό βιομηχανικό συγκρότημα της Ελλάδας και τα διυλιστήριά της θεωρούνται από τα πιο ευέλικτα της Ευρώπης, δεδομένου ότι είναι εφικτή η επεξεργασία διαφόρων τύπων αργού πετρελαίου με στόχο την εξαγωγή προϊόντων αυστηρών προδιαγραφών. Τέλος, αξίζει να αναφερθεί ότι η Motor Oil αποτελεί τη μοναδική ελληνική εταιρεία παραγωγής και συσκευασίας λιπαντικών.

Η ιστορία της βιομηχανίας ξεκινάει το 1970, όπου μέχρι το 1972 είχε δημιουργηθεί η μονάδα διύλισης αργού πετρελαίου, το διυλιστήριο παραγωγής βασικών λιπαντικών, προβλήτα με σταθμό φόρτωσης και ορισμένοι σταθμοί φόρτωσης βυτιοφόρων οχημάτων. Από το 1975 μέχρι το 1984, συνεχίστηκαν οι εργασίες για την επέκταση των εγκαταστάσεων, με την παραγωγή διαφόρων μονάδων. Το 1993, η Motor Oil λαμβάνει πιστοποίηση κατά ISO 9002 για όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων της. Σταδιακά, ο όμιλος ξεκινάει τις επενδύσεις και προβαίνει στην εξαγορά μικρότερων εταιρειών. Σήμερα, στο δυναμικό της Motor Oil ανήκουν η Avin Oil, οι Coral και Coral Gas, η OFC Υπηρεσίες Αεροπορικού Καυσίμου, η Μ και Μ Φυσικού Αερίου, η Κόρινθος Power, η LPC, η Shell & MOH και η εταιρεία αγωγού καυσίμων αεροδρομίου Αθηνών.

Η Motor Oil εξ αρχής επιδίωκε την απόκτηση πιστοποιήσεων που θα εγγυώνται την ποιότητα των προϊόντων της, την υγεία και ασφάλεια στον εργασιακό τομέα, καθώς και την προστασία του περιβάλλοντος. Μέχρι σήμερα, λοιπόν, έχει λάβει πιστοποίηση του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας της εταιρείας με το νέο πρότυπο ISO 9001:2015 με διάρκεια ισχύος μέχρι το Δεκέμβριο 2020, όπως επίσης και πιστοποίηση ISO / IEC 17025:2005 για το χημείο του διϋλιστηρίου. Τέλος, η εταιρεία έχει πιστοποιηθεί κατά CE Marking σε συμμόρφωση με τον κανονισμό 305/2011/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9ης Μαρτίου 2011(Κανονισμός Προϊόντων Δομικών Κατασκευών) και ισχύει για το προϊόν δομικών κατασκευών. Όσον αφορά τις εργασιακές συνθήκες, η Motor Oil έχει δεσμευτεί να ενσωματώνει τις απαιτήσεις για την Υγεία και την Ασφάλεια στο σχεδιασμό, στη λήψη αποφάσεων και στη λειτουργία του Διυλιστηρίου, λαμβάνοντας πάντα υπόψη τις ανάγκες όλων των ενδιαφερομένων μερών (Stakeholders). Ως εκ τούτου, έχει λάβει Πιστοποιητικό Συστήματος Υγιεινής και Ασφάλειας κατά OHSAS 18001:2007. Τέλος, η Motor Oil δίνει ιδιαίτερη σημασία και στο περιβαλλοντικό κομμάτι, καταβάλλοντας συνεχή και μεθοδική προσπάθεια να εδραιώσει αυτές τις μεθόδους και διαδικασίες που είναι απαραίτητες για την καλύτερη προστασία του οικοσυστήματος. Γι ‘αυτόν το λόγο, έχει ήδη λάβει πιστοποίηση του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης της Εταιρείας με το νέο πρότυπο ISO 14001:2015 με διάρκεια ισχύος μέχρι το Δεκέμβριο 2020. Επιπλέον, στα πλαίσια της προσήλωσής της στη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος των δραστηριοτήτων της, πιστοποίησε το Σύστημα Διαχείρισης Ενέργειας των εγκαταστάσεων του διυλιστηρίου κατά το πρότυπο ISO-50001:2011 το Νοέμβριο 2017. Η πιστοποίηση έχει διάρκεια ισχύος μέχρι το Νοέμβριο 2020.

Η εταιρεία, λαμβάνοντας υπόψη ότι αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι του κοινωνικού συνόλου, έχει διαμορφώσει έντονη δράση εταιρικής, κοινωνικής ευθύνης. Συγκεκριμένα, ενισχύει οικονομικά την διοργάνωση πολιτιστικών, κοινωνικών και αθλητικών εκδηλώσεων, υποστηρίζει έργα κοινωνικής αλληλεγγύης και έργα τοπικής υποδομής που έχουν κοινωνικές προεκτάσεις. Χαρακτηριστικά παραδείγματα αποτελούν η ετήσια οικονομική στήριξη για την κάλυψη μέρους των δαπανών θέρμανσης σημαντικού αριθμού σχολείων και άλλων ιδρυμάτων της περιοχής, η υλικοτεχνική ενίσχυση των δομών υγείας καθώς και η κάλυψη του προγράμματος σίτισης διάφορων τοπικών οργανισμών.

Συνολικά, γίνεται αντιληπτό ότι η Motor Oil αποτελεί μία από τις ηγέτιδες εταιρείες στον χώρο του πετρελαίου με ένα ευρύ σύνολο προϊόντων και δραστηριοτήτων, έχοντας ως γνώμονα την παραγωγή προϊόντων υψηλής ποιότητας. Πέρα από αυτό, η εταιρεία έχει αναπτύξει έντονη κοινωνική δράση που στοχεύει στην ανακούφιση των λιγότερο προνομιούχων κοινωνικών ομάδων.