Μία από τις πιο ενδιαφέρουσες και υποσχόμενες απασχολήσεις ενός μηχανικού είναι η προστασία και πρόληψη επαγγελματικών κινδύνων. Αναλυτικότερα, για έναν χημικό μηχανικό η πρόληψη βιομηχανικών ατυχημάτων αποτελεί επιτακτική ανάγκη και απαιτεί πολλαπλές δεξιότητες. Η εταιρία Εργονομία ΑΕ εξειδικεύεται στην πρόληψη επαγγελματικών κινδύνων. Μερικά παραδείγματα είναι τα εξής:

  • μελέτες βιομηχανικής ασφάλειας
  • διαχείριση επικινδυνότητας (π.χ. πλήθος ατόμων σε συναυλίες)
  • προστασία του περιβάλλοντος
  • ανάπτυξη συστημάτων διαχείρισης ποιότητας, ασφάλεια και υγιεινή
  • εκπαίδευση προσωπικού σε θέματα ασφαλείας (και εξ’ αποστάσεως)

Όσον αφορά τη βιομηχανική ασφάλεια γίνονται μελέτες ΑΤΕΧ (προστασία από εκρήξεις), μελέτες HAZOP – LOPA, αναλύσεις ανθρώπινου σφάλματος, πυρασφάλεια – πυροπροστασία, ασφάλεια μηχανημάτων και άλλες υπηρεσίες, κάνοντας χρήση κορυφαίας τεχνολογίας λογισμικού.
Η ποιότητα των υπηρεσιών που προσφέρει η Ergonomia και η αξιοπιστία απέναντι στους πελάτες της, κρίνεται ως εξαιρετική, λαμβάνοντας υπόψιν την πιστοποίηση ISO 9001:2008 που έχει λάβει από το διεθνή οργανισμό προτύπων ISO.

Η εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση αποτελεί μία από τις καινοτόμες ιδέες της εταιρίας και υλοποιείται είτε μέσω E-learning είτε μέσω webinars. Με τον όρο E-learning εννοούμε την κατάρτιση του προσωπικού μέσω του ίντερνετ σε μαθήματα που έχουν αναπτυχθεί από την Εργονομία ΑΕ, ενώ τα webinars αποτελούν σεμινάρια εξ’ αποστάσεως υπό το συντονισμό εκπαιδευτή της Εργονομία ΑΕ.
Από τα παραπάνω φαίνεται ότι η Εργονομία ΑΕ είναι μια εταιρία συνεχώς εξελισσόμενη, η οποία δεν εφησυχάζει και αναζητά καινοτόμους τρόπους βελτίωσης σε όλους τους τομείς που πραγματεύεται (ποιότητα, εκπαίδευση, ανάλυση κινδύνου και άλλα).